130.1.bg

Използване на модел

Планираните или очакваните резултати от проекта постигнати чрез създаването ва модели, съвместното им ползване или свързване с външни бази-данни. Използването на модела се осъществява при взаимодействието на Потребител и Система за моделиране с цел постигането на Резултат основан на модел. Има десетки начини на Използване на модел включително Откриване на конфликти, Оценка на стойност и Управление на пространства

Concepts: Information Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login