1683.1.ca

Evitar Col·lisions

Un esforç a consciència per evitar superposicions i/o conflictes semàntics entre Models BIM generats per diferents disciplines. Evitar col·lisions és una part important de la Coordinació Espacial i es pot comprovar mitjançant la Detecció de Col·lisions

Concepts: Activity
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login