Αποφυγή Σύγκρουσης Μοντέλων

Μια συνειδητή προσπάθεια να αποφευχθεί η χωρική αλληλοεπικάλυψη ή/και οι σημασιολογικές συγκρούσεις μεταξύ των μοντέλων ΒΙΜ παραγόμενες από διαφορετικούς κλάδους. Η αποφυγή σύγκρουσης είναι ένα σημαντικό μέρος του χωρικού συντονισμού και μπορεί να ελεγχθεί μέσω του εντοπισμού σύγκρουσης.

Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login