Κοινό περιβάλλον δεδομένων

Μια ενιαία πηγή πληροφοριών που συλλέγει, διαχειρίζεται και διαδίδει σχετικά, εγκεκριμένα έγγραφα έργου για διεπιστημονικές ομάδες σε μια διαδικασία διαχείρισης. Ένα κοινό περιβάλλον δεδομένων (CDE) συνήθως εξυπηρετείται από ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων που διευκολύνει τη διανομή των δεδομένων/πληροφοριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες του έργου. Πληροφορίες εντός CDE πρέπει να μεταφέρουν μια από τις τέσσερις ετικέτες (ή να διαμένουν εντός μιας από τις τέσσερις περιοχές): έργουπο κατασκευή, κοινόχρηστη περιοχή, δημοσιευμένη περιοχή και περιοχή αρχειοθετημένη.

Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login