مدل اطلاعاتی ساخت - مدل سازی اطلاعات ساختمان

BIM مجموعه ای از فناوری ها، فرایندها و سیاستهایی است که ذی نفعان را در طراحی یکپارچه، ساخت و بهره برداری یک پروژه در فضای مجازی، قادر می سازد.

Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login